Leathanach don Cheiliuraí – January

Click here to download a PDF version of these resources.

 

An Eipeafáine

6ú Eanáir 2018 

Réamhrá
An raibh do chara riamh caillte i slua. Cuimhnigh ar an imní a bhraitheann tú i do chroí agus an t-áthas a bhraitheann tú nuair a fhaigheann tú do chara . Sa Fhéile inniu, cuimhnear triúr fear a chuaigh i mbun cuardach duine, an duine a thugann fíor-áthas.

Smaoineamh
Ag tús an Soiscéal don Eipeafáine, chuala muid go bhfuil na trí saoithe ag lorg Rí. Tá siad ag lorg Críost. Ach cá bhfuil sé le fáil? Éilíonn Herod ar na fir ciallmhar ‘imigí agus cuirigí fiafraí ghéar ar an leanbh’ dó.

Glacann sé iarracht agus samhlaíochta chun Críost a fháil. Tá a fhios againn go bhfuil sé le fáil i measc na daoine bochta, daoine scothaosta, daoine tinne, ach ní mór dúinn an iarracht a dhéanamh agus uaireanta bíonn an turas fada.

Foghlaimimid nach bhfuil sé leis na daoine a mbeadh súil agat. Agus ní bhfuarthas amach nuair a bhíonn ríthe nua á n-úsáid de ghnáth. Thagann sé seachas seirbhísigh, saibhreas agus cumhacht a fheiceáil, feiceann siad asal, le tuí agus foscadh simplí. Tá Muire agus Iosaf ann, teaghlach simplí, le haoirí. Tá Críost le fáil i measc na ndaoine, daoine a dheantar dearmad orthu go minic. Ba cheart dúinn iarracht a dhéanamh níos mó a Críost a fheiceáil i dteaghlaigh agus muid ag tosú ag ceiliúradh Cruinniú Domhanda na dTeaghlach. Is é an t-aonad teaghlaigh simplí an áit ina bhfuil Críost le fáil. 

Guí an Phobail
A Chairde, sroicheann grá Dé go deireadh an domhain. Ós rud é gur thug an Slánaitheoir na trí ríthe, lig dúinn dul i ngleic leis an Tiarna agus tabhair ár bpaidreacha dúinn. A Thiarna, éist linn.

 1. Do iad siud a threoraíonn an Eaglais, go leanfaidh siad le creidimh agus le muinín. A Thiarna, éist linn.
 2. Do ceannairí domhanda, go mbeidh meas acu ar dínit agus beatha gach saoil. A Thiarna, éist linn.
 3. Do Críostaithe ar fud an domhain, go dtabharfaidh siad solas Chríost dá dteaghlaigh agus dá gcairde: A Thiarna, éist linn.
 4. Do na na mairbh go háirithe ár mbaill teaghlaigh, paróistí agus cairde, go mbeidh a fhios acu síochána shíoraí.a A Thiarna, éist linn.

Dia an dóchais agus an t-áthas, éisteacht le paidreacha do dhaoine a bhailigh chun ceiliúradh a dhéanamh ar do ghrá mór trí Chríost ár dTiarna.

An Phaidir
Neartaigh linn ár n-arán laethúil agus muid ag cuardach duit agus guímis faoi mar a mhúin ár Slánaitheóir dúinn a dhéanamh: 

Focal Scoir
‘Lorgaigí an Tiarna, fad a chuireann sé é féin air fáil; glaoigí air, fad atá sé i ngar’.

Íseáia 55:6-9 

 

* * *

 

An Domhnach tar éis na hEipeafáine

7ú Eanáir 2018

Féile Bhaisteadh ár dTiarna 

Réamhrá
De réir mar a chruinnímid chun Féile Bhaisteadh ár dTiarna a cheiliúradh cuimhnímid freisin an bronntanas a tugadh dúinn inár Baisteadh féin. 

Smaoineamh
Tagann daoine ó gach chearn chun baiste a fháil ag lámha John. Bhí an baiste seo ar cheann de aithrí agus uaigneas. Mar sin, mar a aithníonn Eoin gurbh é Íosa an Slánaitheoir, leanann sé go nach mbeadh sé sásta é a bhaisteadh.

Tugann sé sampla dúinn dá dhlúthpháirtíocht chugainn. Ba mhaith leis a bheith cosúil linn i ngach rud ach peacaigh.

Is breá leis an Athair in Íosa, ‘Is tú mo Mhac muirneach; is duit a thug mé gnaoi.’ agus is duinn a thug se gnaoí freisin. Aithníonn an t-Athair gur mian leis an Mhac cloí leis i ngach rud. Is féidir leis na focail seo tagairt a dhéanamh freisin do bhua na n­-Aiséirí agus inse dúinn cén chaoi a mbeimid ag maireachtáil chun an tAthair a dhéanamh, ag iompar mar Íosa. 

Guí an Phobail
Ar an lá seo, d’oscail na spéartha mar a tháinig an Spiorad ar Chríost ag a Bhaisteadh. Ag urnaí, iarraimid ar an Athair tobair a bheannachtaí a chur ar an domhan.

 1. Ar son an Eaglais, cosúil le a Tiarna, is féidir go dtiocfaidh a chuid taitneamhach i gcónaí ar a son. A Thiarna, éist linn.
 2. Ar son an Phápa agus gach easpaig, cléire agus reiligiúnach, go bhféadfaidh siad leanúint le cuidiú le daoine eile a bheith ag eagrú ar a gcreideamh trí theachtaireacht Íosa: A Thiarna, éist linn.
 3. Ar son na ndaoine a tháinig chun críche ina gcreideamh, déanfaidh an Spiorad a thugtar ina mbáistint creideamh agus grá ina gcroí: A Thiarna, éist linn.
 4. Ar son sinn féin agus ár bpobal, is féidir linn glaoch Chríost a leanúint go fonnmhar ar ár mbáisteadh agus fíor-cheartais a bhunú ar an talamh: A Thiarna, éist linn.

Athair Uile-chumhachtach, de réir ár baiste a ghlac tú linn mar do mhac agus d’iníonacha. Éist le ár bpaidreacha trí Chríost ár dTiarna.

An Phaidir
Ag seasamh le chéile mar mhac agus iníonacha muirneacha guímis faoi mar a mhúin ár Slánaitheóir dúinn a dhéanamh:

Focal Scoir
Míle fáilte romhat, a Rí an Domhnaigh; do thabhartas ar gach fíorbhocht. Saor sinn ón bpeace agus beir ár n-anam go Cathair Íosa.

Taispeáint agus Beannacht 
na Naomh-Shacraiminte

 

* * *

 

An Dara Domhnach den bhliain

14ú Eanáir 2018

Réamhrá
Oscail ár súile ionas go bhfeicfimid Úan Dé. 

Smaoineamh
Seasann muid inniu ar an teorainn idir na Nollag agus an gnáth-ama. Tá na crainn Nollag imithe, táimid clúdaithe i glas don timthriall gnáth-ama. Ach leanann na léachtaí, go háirithe an Soiscéal, le mistéireach na Nollag. Rugadh Íosa mar leanbh, tháinig sé isteach ar fud an domhain, agus léiríodh é. Léirigh sé é féin ar fud an domhain.

Is fear a bhí áthas ar Eoin, a bhí ag spreagadh agus ag tabhairt dúshlán do dhaoine. Tarraingíonn sé ár n-aird ar Íosa. ‘Seo é Uan Dé’. Leis an bpointe seo comhlíonann sé brí a shaol féin. Féachann gach duine againn brí sa saol agus é a fháil ar bhealaí éagsúla. Ach is beag a aithníonn brí a saol chomh soiléire le Eoin. Tá sé ann le haghaidh aon rud amháin, le rá ; ‘Seo é Úan Dé ‘. Is é sin pointe ard a shaol, a bhfuil an t-áthas is mó aige. 

Guí an Phobail
Cuirimid ár riachtanais os chomhair an Athar.

 1. Ar son ár nAthar Rónaofa, am Pápa, ar son ár nEaspag agus Easpaig uile na hEaglaise go bhfaighe said treoir ón Spiorad Naomh. A Thiarna, éist linn.

 

 1. Ar son máithreacha teaghlaigh an phobail soe agus cuidigh leo a gclann a thógáil I ngrá Dé. A Thiarna, éist linn.
 2. Ar son na daoine tinne, na seandaoine agus na daoine uaigneacha and do na daoine atá go maith dóibh agus a bíos ag tabhairt aire dóibh. A Thiarna, éist linn.
 3. Go dtuga Dia suaimhneas síoraí d’anam na marbh agus go haithrid iad seo a bhfuiltear ag iarraigh ghuí an phobail dóibh inniu. A Thiarna, éist linn.

A Thiarna, glac leis na paidreacha seo a chuirimid suas chugat go humhal mar aon le paidreacha an Aifrinn ar ár son féin agus ar son an chine dhaonna go léir, trí Chríost ár dTiarna. Amen. 

An Phaidir
Mar phobal Dé guímis chun an Athar:

Focal scoir
A Rí n agile ‘s na gréine, agat féin atá fios ár bhfeidhme, bí linn gach lá’s oiche.

Taispeáint agus Beannacht 
na Naomh-Shacraiminte

 

* * *

 

An Triú Domhnach den bhliain

21ú Eanáir 2018 

Réamhrá
Síneann Íosa cuireadh dúinn sa Soiscéal, chun a theachtaireacht a scaipeadh. Is cuireadh é a cloisimid ag deireadh an tAifreann leis na focail; ‘Imígí, tá an tAifreann thart’. 

Smaoineamh
Tugann an Soiscéal dúinn ar ais go dtí an gá atá le hathrú. Iarrann Íosa a chéad leanúna chun teacht leis. Iarrann Íosa dúinn é a leanúint chomh maith. Ní mór dúinn go mbeadh an teagmháil phearsanta leis an Tiarna ag leibhéal áirithe, cé nach mbeidh sé ar an gcaoi chéanna leis na lucht leanúna níos luaithe a bhí in ann teagmháil a dhéanamh leis, chun é a chloisteáil, chun é a fheiceáil. Táimid ag siúl trí chreideamh. Ach glaoimid orainn, de réir creideamh, teagmháil a dhéanamh leis, é a chloisteáil agus é a fheiceáil. Chun seo a dhéanamh, ní mór dúinn athrú. Is é an t-athrú a theastaíonn uainn ná beo trí chreideamh agus teagmháil a dhéanamh le creideamh agus le creideamh a fheiceáil.

Féadfaidh Íosa féin ár gcroí teagmháil a dhéanamh leis an lá inniu ionas gur féidir linn teagmháil a dhéanamh leis. Féadfaidh Íosa féin ár súile a oscailt inniu ionas gur féidir linn é a fheiceáil. Féadfaidh Íosa Féin teacht isteach inár gcroí inniu chun ár gcreideamh a neartú. Cabhair liom, a Thiarna Íosa!

Guí an Phobail
Cuireann Dia spiorad an Ghrá ionainn uilig. Dá bhrí sin, guímis.

 1. Déan d’Eaglais naofa féin a choimheád, a chosaint agus a threorú I ngach áit. A Thiarna, éist linn.
 2. Cuir do bheannacht ar lucht dea-thola, go haithrid iad sin a bhfuil cúram ceannais agus rialtais orthu, ionas go n-éireoidh leo ceart agus cóir a chur I bhfeidhm I measc náisiúin an domhain. A Thiarna, éist linn.
 3. Cuir do bheannacht ar ár gcuid páistí agus coinnigh slán ó gach contúirt iad. A Thiarna, éist linn.
 4. Tabhair do phardún go hiomlán dóibh sin atá ag saothrú an bháis I láthair na huaire seo. A Thiarna, éist linn.
 5. Go dtuga Dia suaimhneas síoraí d’anam na marbh. A Thiarna, éist linn. 

Iarraimid ort, a Dhia, as do chineáltas, éist lenár n-urnaithe agus toradh ár nguí agus ár n-achainithe a thabhairt dúinn. Iarraimid sin trí Chríost ár dTiarna. Amen.

An Phaidir
Bailíodh le chéile guímid mar iad siúd a glaoitear: 

Focal scoi
A Íosa, is tusa an t-arán a thagann ó neamh. A Íosa, arán na beatha, bí tusa mar bhia againn.

Taispeáint agus Beannacht 
na Naomh-Shacraiminte

 

* * *

 

An Ceathrú Domhnach den bhliain

28ú Eanáir 2018

Réamhrá
Bhí sé a dteagasc mar a bheadh duine a mbeadh údarás aige. 

Smaoineamh
Tá an nasc idir an chéad léamh inniu agus an Soiscéal an-láidir. Insíonn Maois, sa chéad léamh, ó Leabhar Deotrnaimí, na daoine go dtógfaidh Dia féin fáidh dóibh, duine a bhfuil a ngaolta féin agus duine ar chóir dóibh éisteacht. Tagann muid siúd a leanann Íosa le tuiscint go bhfuil É, Íosa, ag comhlíonadh an tuar seo – agus fiú níos mó ná mar a d’fhéadfadh muid a bheith cruthaithe. Is é ár gcoibhneas é, duine mhaith linn i ngach rud seachas peaca. Scaireann sé ár ndaonnacht le linn agus labhraíonn sé linn faoi Dhia. Is é an dúshlán – agus seo a thagann ó Deotrnaimí , éisteacht leis agus é a leanúint.

Múineann Íosa le údarás agus aithníonn na daoine sin láithreach. Íosa Íosa biotáille neamhghlan agus tá siad ag cloí leis. Sáraíonn sé seo na daoine agus níl siad cinnte go dtagann Íosa ó Dhia. Tháinig siad i dtaithí ar chleachtas sábháilte a gcreideamh agus tosóidh gníomhartha Íosa le dúshlán a dhéanamh ar a mothú slándála.

Guí an Phobail
Anois cuirimis sinn féin agus Pobal Dé go huile i láthair an Athar.

 1. Tugaimis buíochas do Dhia ar a son sin uilig a thug sé dúinn le sampla na naofachta agus an tsonais a thabhairt dúinn.
 2. Ar son ár dtir, ar lucht ceannais agus rialtais na tíre ionas go n-éireoidh leo ceart agus cóir, agus síocháin bhuan a chur I bhfeidhm gan mhoill.
 3. Ar son lucht cumha agus uaignis. Tabhair faoiseamh dóibh.
 4. Tabhair suaimhneas síoraí d’anam na marbh. Go ndéana Dia a mhaith orthu agus gura móide teaghlach na glóire a n-anam. 

A Dhia, a Athair uilechumhachtaigh agus a Athair an chine dhaona go léir, dean pobal mór amháin dínn i mbaclainn d’AonMhic Iosa Críost agus cuir do Spiorad Naofa ionainn ionas go molfaimid thú anois agus go síoraí. Trí Chríost ár dTiarna.

An Phaidir
Le áthas inár croí tá sé de mhisneach againn a rá:

Focal scoir
Molaimid Íosa Críost, molaimid de shíor is de ghnáth.
Taispeáint agus Beannacht 
na Naomh-Shacraiminte